Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ESVY ry , Föreningen för Södra-Finlands naturenlig odling SNOD rf ja kotipaikka Järvenpää 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää terveellisten, luonnonmukaisesti viljeltyjen elintarvikkeiden tuotantoa, terveellisen ravinnon käyttöä sekä luonnosta saatavien terveyttä edistävien yrttien tuntemusta ja käyttöä. Samalla yhdistys toimii näistä asioista kiinnostuneiden yhdyssiteenä Uudenmaan ja Hämeen alueella. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys nimeää tarkkailulautakunnan. Yhdistys järjestää seminaareja ja vastaavia koulutustilaisuuksia, hankkii ja levittää tietoa, pitää yhteyttä samojen asioiden edistämiseksi toimiviin muihin yhteisöihin ja järjestää retkiä sekä muita tilaisuuksia jäsentensä keskinäiseen kanssakäymiseen. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sen tarkoituksen hyväksyvä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhteisöjäseniltä voidaan päättää perittäväksi suurempi maksu kuin henkilöjäseniltä. 

Ellei jäsen täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. 

4. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi (3) vuodeksi valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. 

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yksi kolmannes (1/3). Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa työryhmiä ja toimikuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

6. Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 

7. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen 

Yhdistysten kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan jäsenkirjeellä, jotka on jätettävä postiin vähintään kymmentä (10) päivää ennen kokousta tai julkaisemalla kutsu yhdessä -yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta. 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kuudesosa (1/6) yhdistyksen jäsenistä, kuitenkin vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. 

9. Varsinaiset kokoukset 

9.1. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Muut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

9.2. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 7. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsenistä
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 10. Valitaan yhdistyksen edustajat Luomu-liiton kokouksiin
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava vähintään kahden kolmasosan ( 2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.